land mobile service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land mobile service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land mobile service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land mobile service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land mobile service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ di động trên bộ