john thomas scopes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john thomas scopes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john thomas scopes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john thomas scopes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john thomas scopes

    Similar:

    scopes: Tennessee highschool teacher who violated a state law by teaching evolution; in a highly publicized trial in 1925 he was prosecuted by William Jennings Bryan and defended by Clarence Darrow (1900-1970)

    Synonyms: John Scopes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).