john singer sargent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john singer sargent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john singer sargent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john singer sargent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john singer sargent

    Similar:

    sargent: United States painter (born in Italy) known for his society portraits (1856-1925)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).