john luther jones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john luther jones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john luther jones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john luther jones.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john luther jones

    Similar:

    jones: United States railroad engineer who died trying to stop his train from crashing into another train; a friend wrote a famous ballad describing the incident (1864-1900)

    Synonyms: Casey Jones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).