john greenleaf whittier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john greenleaf whittier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john greenleaf whittier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john greenleaf whittier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john greenleaf whittier

    Similar:

    whittier: United States poet best known for his nostalgic poems about New England (1807-1892)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).