individual variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual variable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual variable

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến cá thể