individual exclusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual exclusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual exclusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual exclusion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual exclusion

    * kinh tế

    số không liệt kê cá nhân