individual aerial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual aerial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual aerial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual aerial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual aerial

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten riêng