individual benefit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual benefit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual benefit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual benefit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual benefit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trợ cấp cá nhân