individual store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual store

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ nhớ riêng