individual consumer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual consumer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual consumer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual consumer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual consumer

    * kinh tế

    người tiêu dùng cá thể