individual address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual address

    * kỹ thuật

    địa chỉ riêng

    toán & tin:

    địa chỉ cá nhân