individual specimen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual specimen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual specimen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual specimen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual specimen

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mẫu thử riêng