individual design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual design

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết kế cá biệt