individual line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual line

    * kỹ thuật

    đường dây riêng