individual person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual person.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual person

    * kỹ thuật

    cá nhân