individual freezer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual freezer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual freezer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual freezer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual freezer

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy kết đông rời