individual elevation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual elevation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual elevation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual elevation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual elevation

    * kỹ thuật

    sự nâng riêng lẻ