individual footing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual footing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual footing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual footing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual footing

    * kỹ thuật

    móng đơn

    móng rời