individualistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individualistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individualistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individualistic.

Từ điển Anh Việt

 • individualistic

  /,indi,vidjuə'listik/

  * tính từ

  có tính chất chủ nghĩa cá nhân

  individualistic calculation: tính toán cá nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • individualistic

  with minimally restricted freedom in commerce

  Synonyms: laissez-faire

  Similar:

  individualist: marked by or expressing individuality

  an individualistic way of dressing