individualistically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individualistically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individualistically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individualistically.

Từ điển Anh Việt

  • individualistically

    * phó từ

    theo quan điểm cá nhân chủ nghĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • individualistically

    in an individualistic manner