individual economy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual economy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual economy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual economy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual economy

    * kinh tế

    kinh tế tư nhân