individual copies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual copies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual copies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual copies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual copies

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    từng bản sao một