individuality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individuality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individuality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individuality.

Từ điển Anh Việt

 • individuality

  /,indi,vidju'æliti/

  * danh từ

  tính chất cá nhân

  cá nhân

  a man of marked individuality: một người có cá tính rõ rệt

  cá nhân

  (số nhiều) những thích thú cá nhân; những đặc tính cá nhân

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quyền lợi cá nhân (đối với quyền lợi tập thể)

 • individuality

  tính cá thể

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • individuality

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tính cá thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • individuality

  the quality of being individual

  so absorbed by the movement that she lost all sense of individuality

  Synonyms: individualism, individuation

  Antonyms: commonality

  Similar:

  identity: the distinct personality of an individual regarded as a persisting entity

  you can lose your identity when you join the army

  Synonyms: personal identity