individual brand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual brand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual brand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual brand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual brand

    * kinh tế

    nhãn hiệu cá biệt