individual trunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual trunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual trunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual trunk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual trunk

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhóm mạch riêng