individual location nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual location nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual location giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual location.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual location

    * kinh tế

    vị trí độc lập