individual income nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual income nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual income giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual income.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual income

    * kinh tế

    thu nhập cá nhân