individual project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual project.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual project

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dự án độc lập