individual carton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual carton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual carton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual carton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual carton

    * kinh tế

    hộp cứng đóng các gói nhỏ