individual gas-bottle storage unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual gas-bottle storage unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual gas-bottle storage unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual gas-bottle storage unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual gas-bottle storage unit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đơn vị kho chứa bình ga