false foxglove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false foxglove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false foxglove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false foxglove.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • false foxglove

    sparsely branched North American perennial with terminal racemes of bright yellow flowers resembling those of the foxglove; sometimes placed in genus Gerardia

    Synonyms: Aureolaria virginica, Gerardia virginica

    multi-stemmed North American annual having solitary axillary dark golden-yellow flowers resembling those of the foxglove; sometimes placed in genus Gerardia

    Synonyms: Aureolaria pedicularia, Gerardia pedicularia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).