false-teeth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false-teeth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false-teeth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false-teeth.

Từ điển Anh Việt

  • false-teeth

    * danh từ số nhiều

    răng giả