false shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false shaft

    * kỹ thuật

    trục tự do