false attic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false attic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false attic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false attic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false attic

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tầng mái giả