false add nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false add nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false add giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false add.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false add

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cộng giả

    cộng sai