false error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false error

    * kỹ thuật

    lỗi giả

    lỗi nghiêm trọng