false beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • false beam

  * kỹ thuật

  dầm giả

  toán & tin:

  dầm không chịu lực

  xây dựng:

  rầm giả

  rầm không chịu lực