false topaz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false topaz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false topaz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false topaz.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false topaz

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hoàng ngọc giả

    topa giả

Từ điển Anh Anh - Wordnet