falsehood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

falsehood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm falsehood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của falsehood.

Từ điển Anh Việt

 • falsehood

  /'fɔ:lshud/

  * danh từ

  sự sai lầm; điều sai lầm, thuyết sai lầm, điều tin tưởng sai lầm, ý nghĩ sai lầm

  sự nói dối, sự lừa dối; lời nói dối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • falsehood

  * kỹ thuật

  sự sai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • falsehood

  a false statement

  Synonyms: falsity, untruth

  Antonyms: truth

  Similar:

  falsification: the act of rendering something false as by fraudulent changes (of documents or measures etc.) or counterfeiting