false-faced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false-faced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false-faced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false-faced.

Từ điển Anh Việt

  • false-faced

    * tính từ

    giả vờ ngoài mặt