false floor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false floor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false floor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false floor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false floor

    * kỹ thuật

    sàn giả

    sàn nâng