false body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false body

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thể giả