false core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false core

    * kỹ thuật

    lõi giả