false arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false arch

    * kỹ thuật

    cuốn giả

    vòm giả