false tumor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false tumor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false tumor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false tumor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false tumor

    * kỹ thuật

    y học:

    u giả