false labor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false labor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false labor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false labor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • false labor

    Similar:

    braxton-hicks contraction: painless contractions of the muscles of the uterus that continue throughout pregnancy with increasing frequency

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).