false drops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false drops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false drops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false drops.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false drops

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tiếng ồn thăm dò