false dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false dip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mặt nghiêng giả