false code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false code

    * kỹ thuật

    mã sai